DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Plexus Corp.

Plexus Corp. provides electronic manufacturing services to original equipment manufacturers and other technology companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Plexus Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PLXS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Printed Circuit Boards

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology