DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Psychemedics Corp.

Psychemedics Corporation provides testing services for the detection of abused substances through the analysis of hair samples in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Psychemedics Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PMD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Laboratories & Research

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare