DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Pool Corp

Pool Corporation engages in the distribution of swimming pool supplies, equipment, related leisure products, and irrigation and landscape products primarily in North America and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pool Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
POOL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Sporting Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods