DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Pilgrim's Pride Corp

Pilgrim's employs approximately 39,000 people and operates chicken processing plants and prepared-foods facilities in 12 states, Puerto Rico and Mexico. The Company's primary distribution is through retailers and foodservice distributors.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pilgrim's Pride Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PPC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Food - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods