DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của PRA Group

As a global leader in acquiring and collecting nonperforming loans, PRA Group (Nasdaq:PRAA) returns capital to banks and other creditors to help expand financial services for consumers in the Americas and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PRA Group

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PRAA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services