DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Perficient Inc.

Perficient, Inc. provides information technology consulting services to various enterprise companies primarily in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Perficient Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PRFT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology