DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Progress Software

Progress Software Corporation, an enterprise software company, provides software solutions to organizations for operational responsiveness.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Progress Software

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PRGS

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology