DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Provident Financial Holdings Inc.

Provident Financial Holdings, Inc. operates as the holding company for Provident Savings Bank, F.S.B. that provides community banking and mortgage banking services to consumers and small to mid-sized businesses in the Inland Empire region of southern California.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Provident Financial Holdings Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PROV

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Savings & Loans

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial