DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Prothena Corp

Prothena Corporation plc is a global, late-stage clinical biotechnology company seeking to fundamentally change the course of progressive diseases with its clinical pipeline of novel therapeutic antibodies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Prothena Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PRTA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare