DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Performance Shipping Inc.

Performance Shipping Inc. (NASDAQ: PSHG) is a global provider of shipping transportation services through its ownership of high performance oil tankers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Performance Shipping Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PSHG

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods