DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Ptc Inc

PTC (NASDAQ: PTC) is a global provider of technology platforms and solutions that transform how companies create, operate, and service the “things” in the Internet of Things (IoT).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ptc Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PTC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Technical & System Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology