DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Patterson-UTI Energy Inc.

Patterson-UTI Energy, Inc. provides onshore contract drilling services to oil and natural gas exploration and production companies in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Patterson-UTI Energy Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PTEN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Drilling & Exploration

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials