DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Portola Pharmaceuticals

Portola Pharmaceuticals is a biopharmaceutical company developing product candidates that could significantly advance the fields of thrombosis and other hematologic diseases.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Portola Pharmaceuticals

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PTLA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare