DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Penns Woods Bancorp, Inc.

Penns Woods Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for Jersey Shore State Bank and Luzerne Bank, which provide banking and financial services to individuals, partnerships, non-profit organizations, and corporations in Pennsylvania.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Penns Woods Bancorp, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PWOD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial