DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Pixelworks

Pixelworks, Inc. engages in the design, development, and marketing of video and pixel processing semiconductors and software for digital video applications. The company’s products include ImageProcessor integrated circuits (ICs), Video Co-Processor ICs, and Networked Display ICs.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Pixelworks

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PXLW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Integrated Circuits

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology