DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của QAD Inc.

QAD Inc. provides enterprise software applications, and related services and support for manufacturing companies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
QAD Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
QADA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology