DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Quidel Corporation

Quidel Corporation engages in the development, manufacture, and marketing of diagnostic testing solutions for applications primarily in infectious diseases, and reproductive and women’s health.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Quidel Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
QDEL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Diagnostic Substances

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare