DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Qorvo, Inc

Qorvo (NASDAQ:QRVO) makes a better world possible by providing innovative RF solutions at the center of connectivity. They combine product and technology leadership, systems-level expertise and global manufacturing scale to quickly solve their customers' most complex technical challenges.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Qorvo, Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
QRVO

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology