DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Raven Industries Inc.

Raven Industries, Inc. manufactures various products for industrial, agricultural, construction, and military/aerospace markets, primarily in North America.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Raven Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RAVN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Printed Circuit Boards

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology