DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Republic Bancorp Inc.

Republic Bancorp, Inc. operates as the holding company for Republic Bank & Trust Company and Republic Bank, which provides banking, tax refund solutions, and mortgage banking services to individuals and businesses in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Republic Bancorp Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RBCAA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southeast Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial