DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Rent-A-Center Inc.

Rent-A-Center, Inc. primarily engages in leasing household durable goods to customers on a rent-to-own basis.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Rent-A-Center Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RCII

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Rental & Leasing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services