DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của RedHill Biopharma Ltd.

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (Tel-Aviv Stock Exchange: RDHL) is a specialty biopharmaceutical company, primarily focused on the development and commercialization of clinical late-stage, proprietary drugs for the treatment of gastrointestinal diseases. RedHill commercializes and promotes several gastrointestinal products in the U.S.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
RedHill Biopharma Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RDHL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare