DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Reading International Inc.

Reading International, Inc., together with its subsidiaries, engages in the development, ownership, and operation of entertainment and real property assets in the United States, Australia, and New Zealand.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Reading International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RDI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Entertainment - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Services