DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Research Frontiers Inc.

Research Frontiers Incorporated engages in developing, licensing, and marketing technology and devices to control the flow of light.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Research Frontiers Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
REFR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services