DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines for the treatment of serious medical conditions in the United States

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Regeneron Pharmaceuticals Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
REGN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare