DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Rekor Systems, Inc.

Rekor provides the most advanced ALPR solutions to their customers, enabling them to take faster, real-time roadway intelligence and make informed decisions that lead to greater outcomes.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Rekor Systems, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
REKR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology