DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Recro Pharma

Recro Pharma is a revenue-generating, specialty pharmaceutical company focused on products for hospitals and ambulatory care settings that is currently developing non opioid products for the treatment of acute pain.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Recro Pharma

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
REPH

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare