DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Royal Gold, Inc.

Royal Gold, Inc. engages in the acquisition and management of precious metal royalties.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Royal Gold, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RGLD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials