DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Regenxbio Inc.

REGENXBIO is a leading clinical-stage biotechnology company seeking to improve lives through the curative potential of gene therapy. REGENXBIO’s NAV® Technology Platform, a proprietary adeno-associated virus (AAV) gene delivery platform, consists of exclusive rights to more than 100 novel AAV vectors, including AAV7, AAV8, AAV9 and AAVrh10. REGENXBIO and its third-party NAV Technology Licensees … More are applying the NAV Technology Platform in the development of a broad pipeline of product candidates in multiple therapeutic areas.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Regenxbio Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RGNX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare