DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của RiceBran Technologies

RiceBran Technologies (NASDAQ: RIBT) is unlocking the value of rice bran, an underutilized, renewable and sustainable by-product of the international rice milling industry.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
RiceBran Technologies

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RIBT

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Food - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods