DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của RCI Hospitality Holdings

RCI Hospitality Holdings, Inc., through its subsidiaries, is the country’s leading company in gentlemen clubs and sports bars/restaurants.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
RCI Hospitality Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RICK

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services