DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Rigel Pharmaceuticals Inc.

Rigel Pharmaceuticals, Inc., a clinical-stage drug development company, engages in the discovery and development of novel, small-molecule drugs for the treatment of inflammatory and autoimmune diseases, as well as muscle disorders.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Rigel Pharmaceuticals Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RIGL

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Drug Manufacturers - Major

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare