DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Rambus Inc.

Rambus Inc. engages in the creation, design, development, and licensing of patented innovations, technologies, and architectures to digital electronics products and systems.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Rambus Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RMBS

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor- Memory Chips

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology