DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Rockwell Medical Technologies Inc

Rockwell Medical Technologies, Inc. manufactures, sells, and distributes hemodialysis concentrate solutions and dialysis kits primarily in the United States, Latin America, Asia, and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Rockwell Medical Technologies Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RMTI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare