DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Ross Stores Inc.

Ross Stores, Inc. operates off-price retail apparel and home fashion stores under the Ross Dress for Less and dd’s DISCOUNTS brand names in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ross Stores Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ROST

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Apparel Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services