DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Realpage

RealPage, Inc. is a leading provider of comprehensive property management software solutions for the multifamily, commercial, single-family, and vacation rental housing industries.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Realpage

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology