DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Red River Bancshares Inc.

Red River Bancshares Inc. is a bank holding company, which engages in the provision of banking products and services for commercial and retail customers through its subsidiary. It real estate and commercial loans, and treasury management services, retail banking networks, private banking services, residential mortgage lending, investment services, and other related products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Red River Bancshares Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RRBI

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial