DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Rosetta Stone Inc

Rosetta Stone Inc. provides technology-based language learning solutions primarily in the United States and internationally. It develops, markets, and sells language learning solutions consisting of software, online services, and audio practice tools primarily under its Rosetta Stone brand.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Rosetta Stone Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RST

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Multimedia & Graphics Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology