DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

Rhythm is a biopharmaceutical company aimed at developing and commercializing therapies for the treatment of rare genetic disorders of obesity. Rhythm’s lead product candidate is setmelanotide, a first-in-class melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist. Rhythm supports The Genetic Obesity Project (GeneticObesity.com) and the GO-ID Genotyping Study (GeneticObesityID.com).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
RYTM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare