DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sage Therapeutics

Sage Therapeutics is a clinical-stage biopharmaceutical company committed to developing novel medicines to transform the lives of patients with life-altering central nervous system (CNS) disorders.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sage Therapeutics

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SAGE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare