DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Saia Inc

Saia Inc. (NASDAQ: SAIA), offers customers a wide range of less-than-truckload, non-asset truckload, and logistic services.The company operates 148 terminals in 34 states and is home to the industry-exclusive Customer Service Indicators and Xtreme Guarante

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Saia Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SAIA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Trucking

LĨNH VỰC / SECTOR
Services