DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sanmina-SCI Corp.

Sanmina-SCI Corporation is a leading electronics contract manufacturer serving the fastest-growing segments of the electronics manufacturing services (EMS) market.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sanmina-SCI Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SANM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Printed Circuit Boards

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology