DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Sandy Spring Bancorp Inc.

Sandy Spring Bancorp, Inc. operates as the holding company for Sandy Spring Bank, which is a state chartered bank that provides commercial banking services to individuals and businesses in central Maryland and northern Virginia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sandy Spring Bancorp Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SASR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Mid-Atlantic Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial