DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của SBA Communications Corp.

SBA Communications Corporation owns and operates wireless communications towers primarily in the United States, Canada, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, and Panama.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SBA Communications Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SBAC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Wireless Communications

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology