DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của SB Financial Group

SB Financial is a diversified financial services holding company with two operating subsidiaries: State Bank and DCM. State Bank provides a full range of financial services for consumers and small businesses, including wealth management, mortgage banking and commercial and agricultural lending.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SB Financial Group

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SBFG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Midwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial