DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Sinclair Broadcast Group

Sinclair Broadcast Group, Inc., one of the largest and most diversified television broadcasting companies, owns and operates, programs or provides sales services to 58 television stations in 35 markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Sinclair Broadcast Group

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SBGI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Broadcasting - TV

LĨNH VỰC / SECTOR
Services