DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Scholastic Corporation

Scholastic Corporation operates as a children’s publishing, education, and media company primarily in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Scholastic Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SCHL

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Publishing - Books

LĨNH VỰC / SECTOR
Services