DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Schnitzer Steel Industries Inc.

Schnitzer Steel Industries, Inc. is one of the largest manufacturers and exporters of recycled ferrous metal products in the United States with 57 operating facilities located in 14 states, Puerto Rico and Western Canada

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Schnitzer Steel Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SCHN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Steel & Iron

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials