DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của School Specialty Inc.

School Specialty, Inc., an education company, provides supplemental educational products and equipment for the pre-kindergarten to twelfth grade market in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
School Specialty Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SCHS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Education & Training Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services