DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Seneca Foods Corp.

During this decade, Seneca is committed to remaining an independent, publicly traded company and to meet the quality, service and cost expectations of our customers across America and around the world.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Seneca Foods Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SENEA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Processed & Packaged Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods